آتش نشانان پارس جنوبي SPGCFIREFIGHTING

محلي جهت تبادل اطلاعات آتش نشانها

نمونه سوالات

۱- سه مكانسيم اساسي انتقال حرارت را نام ببريد و توضيح دهيد .

۲- اهداف ايمني حريق كدامند و روش هاي دستيابي و اجزاء آن را نام ببريد .

۳- روش هاي دست يابي به اهداف ايمني حريق را نام برده و هر كدام را به اختصار توضيح دهيد .

۴- در طراحي ،براي كاهش خطر اشتعال، معمار بايد به چه مواردي توجه كند . توضيح دهيد .

۵- عوامل عمده در به وجود آوردن حريق ها را نام ببريد و هركدام را توضيح دهيد و سپس روش هاي پيشگيري هر مورد را نام ببريد .

۶ - يكي از روش هاي دستيابي به اهداف حريق محدود كردن حريق  مي باشد - توضيح دهيد چگونه .

۷- روش هاي اطفاء حريق غير فعال را نام ببريد و به اختصار تو ضيح دهيد .

۸- مديريت ريسك حريق صنعتي را توضيح دهيد .

۹- مراحل مديريت ريسك را توضيح دهيد و به اختصار اين مراحل را شرح دهيد .

۱۰- ارزيابي ريسك يكي از مراحل مديريت ريسك است - مختصرا توضيح دهيد .

۱۱- فرايند مديريت ريسك حريق صنعتي را ترسيم و شرح دهيد .

۱۲- چه عواملي در مديريت حريق صنعتي به ما كمك مي كنند ؟۸ مورد كافي است

۱۳- برنامه ايمني تاسيسات چگونه در مديريت حريق نقش دارد؟

۱۴- دستورالعمل هاي شناسايي نقص در سيستم هاي اطفاء و اعلام  حريق را نام ببريد .

۱۵- نكات پيشگيري و يا احتياطي در كارهاي جوشكاري و برش كاري را نام ببريد . ۶ مورد

۱۶- عواملي كه باعث عملكرد نادرست سيستم هاي اطفاء حريق مي شوند كدامند ؟ ۵ مورد

۱۷- يكي از روش هاي مديريت حريق صنعتي كنترل مايعات قابل اشتعال و احتراق مي باشد ، چند مورد از نكات ايمني در اين زمينه را نام ببريد .۶ مورد

۱۸-حوادث چگونه باعث مديريت حريق صنعتي مي گردند .توضيح دهيد .

۱۹- سلسله مراتب كنترل خطرات بالقوه كدامند . مراتب را نام برده و توضيح دهيد .

۲۰- چند نمونه از خطرات بالقوه حريق را نام ببريد و روش وراهكار پيشگيري هر كدام را نام ببريد .۸ مورد

۲۱- يكي از خطرات بالقوه محيط كار مايعات قابل اشتعال و احتراق مي باشد چگونه مي توان آن را كنترل كرد .

۲۲- عواملي كه بر روي حريق مايعات قابل اشتعال اثر مي گذارذ را نام ببريد . ۵ مورد

۲۳- در مورد تاسيسات حفاظت در برابر حريق توضيح دهيد .

۲۴- سيستم هاي فعال و غير فعال حفاظت در برابر حريق را تو ضيح دهيد .

۲۵- چرا تاسيسات حفاظت در برابر حريق لازمند ؟توضيح دهيد .

۲۶- چند مورد از تجهيزات فعال و غير فعال حفاظت در برابر حريق صنعتي و خانگي را نام ببريد .

۲۷ -در مورد سيستم اسپرينكلر توضيح دهيد و بگوييد در چه مكانهايي به كار مي روند .

۲۸- در مورد سيستم حفاظت در برابر حريق مخازن توضيح دهيد .

۲۹- چند نمونه از سيستم هاي حفاظت در برابر حريق صنعتي را نام ببريد . ۵ مورد

۳۰- در مورد مخازن آب آتش نشاني و پمپ ها توضيح دهيد .

۳۱- اختلال در سيستم هاي اطفاء و اعلام حريق به چند طريق است . هركدام را مختصرا شرح دهيد .

۳۲- روش هاي تعيين مقادير احتمال براي وقوع حريق كدامند - توضيح دهيد .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۵/۳۰ساعت 13:20  توسط شريعتي مهر - صمصامی- محمودي اصل  |